energetska učinkovitost Što znači u praksi termin... Što znači u praksi termin... energetska učinkovitost

Prema Zakonu o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12):

Ad.1 Energetska učinkovitost je odnos između ostvarenog korisnog učinka i energije potrošene za ostvarenje tog učinka

Ad.2 Energetska usluga je provedba projekta energetske učinkovitosti i ostalih povezanih aktivnosti temeljena na ugovoru o energetskom učinku s jamstvom da u referentnim uvjetima vodi do provjerljivog i mjerljivog ili procjenjivog poboljšanja energetske učinkovitosti i/ili ušteda energije i vode.

Ad.3 Energetski certifikat jest dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade i koji ima sadržaj i izgled propisan pravilnikom donesenim na temelju ovoga Zakona, a izdaje ga ovlaštena osoba.

Ad.4 Energetsko certificiranje zgrade jest skup radnji i postupaka koji se provode u svrhu izdavanja energetskog certifikata.

Ad.5 Energetski pregled je sustavni postupak za stjecanje odgovarajućeg znanja o postojećoj potrošnji energije zgrade i energetskim svojstvima zgrade, dijela zgrade ili skupine zgrada koje imaju zajedničke energetske sustave, tehnološkog procesa i/ili industrijskog postrojenja i ostalih građevina, privatnih ili javnih usluga, za utvrđivanje i određivanje isplativosti primjene mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti te izradu izvješća s prikupljenim informacijama i predloženim mjerama, a obavlja ga ovlaštena osoba.

Ad.6 Energetsko svojstvo zgrade je izračunata ili izmjerena količina energije koja je potrebna za zadovoljavanje potrebe za energijom povezane s karakterističnom uporabom zgrade, a koja između ostalog uključuje energiju koja se koristi za grijanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu tople vode i osvjetljenje.

Ad.7 Pružatelj energetske usluge je fizička ili pravna osoba koja pruža energetsku uslugu ili druge mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti krajnjem kupcu.

Vrh

Energetski razredi Koliko energije godišnje trošite? Koliko energije godišnje trošite? Energetski razredi

Energetski razred se procjenjuje prema vrijednosti specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke - Q''H,nd,ref u kWh/(m²a)

  • ≤ 15
  • ≤ 25

Energetski razredi A+ i A imaju zgrade koje imaju najmanju potrošnju energije po m²a. U ove dvije kategorije spadaju pasivne kuće i faktor 10 kuće tj. kuće s gotovo nul energetskim standardom.

  • ≤ 50
  • ≤ 100

Energetski razredi B i C su zgrade koje ispunjavaju zakonom propisani minimum ušteda po tehničkim karakteristikama u potrošnji energije po m²a. To su večinom zgrade novijeg datuma.

  • ≤ 150
  • ≤ 200

Energetski razredi D i E imaju zgrade sa srednjom potrošnjom energije po m²a. Uglavnom se radi o zgradama koje su djelomično izolirane npr. samo krov.

  • ≤ 250
  • > 250

Energetski razredi F i G označuju zgrade s najvećom potrošnjom energije po m²a. U ove dvije kategorije spada najveći broj postojećih zgrada u Republici Hrvatskoj.

Vrh

Energetski certifikati Energetsko certificiranje zgrada javne nabave Energetski certifikati

Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada NN 81/12 definira
Zgrade javne namjene kao zgrade javnog sektora i ostale zgrade u kojima se pružaju usluge velikom broju ljudi.

Zgrade javne namjene prema Članku 4. ovog Pravilnika su: poslovne zgrade za obavljanje administrativnih poslova pravnih i fizičkih osoba, zgrade državnih upravnih i drugih tijela, tijela lokalne i područne (regionalne) samouprave, zgrade pravnih osoba s javnim ovlastima, zgrade sudova, zatvora, vojarni, zgrade međunarodnih institucija, komora, gospodarskih asocijacija, zgrade banaka, štedionica i drugih financijskih organizacija, zgrade trgovina, restorana, hotela, putničkih agencija, marina, drugih uslužnih i turističkih djelatnosti, zgrade željezničkog, cestovnog, zračnog i vodenog prometa, zgrade pošta, telekomunikacijskih centara i sl., zgrade za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, vrtići, jaslice i sl., zgrade za više obrazovanje, istraživački laboratoriji i sl., zgrade za stanovanje zajednica: domovi umirovljenika, đački, studentski, radnički, dječji i drugi domovi namijenjeni privremenom ili stalnom boravku, zgrade sportskih udruga i organizacija, zgrade sportskih objekata, zgrade kulturnih namjena: kina, kazališta, muzeja i sl., zgrade bolnica i drugih ustanova namijenjenih zdravstveno--socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi.

Energetski certifikat mora imati zgrada javne namjene ili dio zgrade mješovite namjene koji se kao samostalna uporabna cjelina koristi za javnu namjenu ako ima ukupnu korisnu površinu veću od 500 m², a od 9. srpnja 2015. veću od 250 m² te svaka druga zgrada ili njezina samostalna uporabna cjelina koja se gradi, prodaje, iznajmljuje, daje na leasing ili daje u zakup.

Vrste zgrada u cjelini ili samostalnih uporabnih cjelina zgrada za koje se izdaje energetski certifikat određene su prema pretežitoj namjeni korištenja i dijele se na:

A. stambene zgrade: s jednim stanom i stambene zgrade u nizu s jednim stanom za koje se izrađuje jedan energetski certifikat,i zgrade sa dva i više stana i zgrade za stanovanje zajednica (npr.: domovi umirovljenika, đački, studentski, radnički odnosno dječji domovi, zatvori, vojarne i slično) za koje se u pravilu izrađuje jedan zajednički certifikat, a može se izraditi i zasebni energetski certifikat.

B.1. nestambene zgrade: uredske, administrativne i druge poslovne zgrade slične pretežite namjene, školske i fakultetske zgrade, vrtići i druge odgojne i obrazovne ustanove,bolnice i ostale zgrade namijenjene zdravstveno-socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi, hoteli i restorani i slične zgrade za kratkotrajni boravak (uključivo apartmani), sportske građevine, zgrade veleprodaje i maloprodaje (trgovački centri, zgrade s dućanima), druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C ili višu (npr.: zgrade za promet i komunikacije, terminali, postaje, zgrade za promet, pošte, telekomunikacijske zgrade, zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, muzeji i knjižnice, i sl.),

B.2. ostale nestambene zgrade u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih uvjeta kondicioniranja.

Vrh

Odgovori koje tražite na... česta pitanja Odgovori koje tražite na... česta pitanja

1 Kako izgleda Energetski certifikat za stambene zgrade?

Izgled Energetskog certifikata je definiran u Prilogu 2, Pravilnika o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada NN 81/12

2 Koji zakonski i podzakonski akti reguliraju obvezu Energetskog certificiranja nekretnina?

Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji NN 152/08, 55/12
Pravilnik o uvjetima i mjerilima za osobe koje provode energetske preglede i energetsko certificiranje zgrada NN 81/12
Pravilnik o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada NN 81/12
Pravilnik o metodologiji za praćenje mjerenje verifikaciju ušteda energije u neposrednoj potrošnji NN 77/12

3 Koji su podaci potrebni za izradu jednog Energetskog certifikata?

Potreban tlocrt postojećeg stanja svih etaža i pogled na sve fasade, presjek karakterističnih elemenata konstrukcije, popis svih potrošača energije koji se koriste za grijanje, hlađenje, pripremu tople vode, rasvjetu interijera i eksterijera, zajedno s instalacijskim nacrtama, te računi za energente za zadnje tri godine potrošnje. Ukoliko nešto od gore navedene dokumentacije nedostaje ovlaštena osoba će je izraditi o dodatnom trošku.

4 Koliko dugo vrijedi energetski certifikat i tko ga izdaje?

Energetski certifikat vrijedi 10 godina od datuma izdavanja, a izdaje ga ovlašteni energetski certifikator koji može biti pravna ili fizička osoba.

Vrh