energetska učinkovitost Što znači u praksi termin... Što znači u praksi termin... energetska učinkovitost

Prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20 i 41/21), Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) i Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90/20, 1/21 i 45/21):

Ad.1 Energetska učinkovitost je odnos između ostvarenog korisnog učinka i energije potrošene za ostvarenje tog učinka, kao i proizvodnja energije iz obnovljivih izvora energije i /ili kogeneracije za koju se ne ostvaruje poticajna cijena temeljem posebnih propisa.

Ad.2 Energetska usluga je provedba projekta energetske učinkovitosti i ostalih povezanih aktivnosti temeljena na ugovoru o energetskom učinku s jamstvom da u referentnim uvjetima vodi do provjerljivog i mjerljivog ili procjenjivog poboljšanja energetske učinkovitosti i/ili ušteda energije i vode.

Ad.3 Energetski certifikat je dokument koji predočuje energetska svojstva zgrade, odnosno njezina posebnog dijela. Energetski certifikat vrijedi deset godina od dana njegova izdavanja.

Ad.4 Energetski pregled zgrade je sustavan postupak za stjecanje odgovarajućeg znanja o postojećoj potrošnji energije i energetskim svojstvima zgrade ili skupine zgrada koje imaju zajedničke energetske sustave, za utvrđivanje i određivanje isplativosti primjene mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti te izradu izvješća o energetskom pregledu zgrade s prikupljenim informacijama i predloženim mjerama, a obavlja ga ovlaštena osoba.

Ad.5 Energetski pregled je sustavan postupak stjecanja odgovarajućeg znanja o postojećem profilu potrošnje energije zgrade ili skupine zgrada, industrijskog ili komercijalnog procesa ili postrojenja ili privatne ili javne usluge, utvrđivanja i kvantificiranja troškovno učinkovitih mogućnosti ušteda energije te izvješćivanja o rezultatima.

Ad.6 Energetska obnova zgrade je  primjena mjera energetske učinkovitosti u svrhu poboljšanja energetskog svojstva zgrade ili njezina dijela i temeljnog zahtjeva za građevinu – gospodarenje energijom i očuvanje topline, pri čemu mjere energetske učinkovitosti obuhvaćaju: energetski pregled i energetsko certificiranje zgrade za potrebe energetske obnove, izradu projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade kojom se dokazuje ušteda energije, povećanje toplinske zaštite ovojnice zgrade, unapređenje tehničkih sustava zgrade koji uključuju tehničku opremu za grijanje, hlađenje, ventilaciju, klimatizaciju i pripremu potrošne tople vode, sustav rasvjete te sustav automatizacije i upravljanja zgrade ili njezina dijela te uvođenje sustava obnovljivih izvora energije.

Ad.7 Energetsko svojstvo zgrade je izračunata ili izmjerena količina energije potrebna za zadovoljavanje potreba za energijom prilikom karakteristične uporabe zgrade, a koja među ostalim uključuje energiju koja se koristi za grijanje, hlađenje, ventilaciju, pripremu potrošne tople vode i rasvjetu. Energetsko svojstvo zgrade izražava se brojčanim pokazateljem korištenja primarne energije u [kWh/(m²a)] u svrhu izdavanja energetskih certifikata i usklađenosti s minimalnim zahtjevima energetskih svojstava. Prema nacionalnim propisima energetsko svojstvo zgrade se dokazuje kao izračunata količina energije.

Vrh

Energetski razredi Koliko energije godišnje trošite? Koliko energije godišnje trošite? Energetski razredi

Energetski razred se procjenjuje prema vrijednosti specifične godišnje potrebne toplinske energije za grijanje za referentne klimatske podatke - Q''H,nd,ref u kWh/(m²a)

  • ≤ 15
  • ≤ 25

Energetski razredi A+ i A imaju zgrade koje imaju najmanju potrošnju energije po m²a. U ove dvije kategorije spadaju pasivne kuće i faktor 10 kuće tj. kuće s gotovo nul energetskim standardom.

  • ≤ 50
  • ≤ 100

Energetski razredi B i C su zgrade koje ispunjavaju zakonom propisani minimum ušteda po tehničkim karakteristikama u potrošnji energije po m²a. To su večinom zgrade novijeg datuma.

  • ≤ 150
  • ≤ 200

Energetski razredi D i E imaju zgrade sa srednjom potrošnjom energije po m²a. Uglavnom se radi o zgradama koje su djelomično izolirane npr. samo krov.

  • ≤ 250
  • > 250

Energetski razredi F i G označuju zgrade s najvećom potrošnjom energije po m²a. U ove dvije kategorije spada najveći broj postojećih zgrada u Republici Hrvatskoj.

Vrh

Energetski pregledi Energetski pregled velikih poduzeća Energetski pregledi za velika poduzeća

Pravilnik o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15, 5/20 i 97/21) definira:

Velika poduzeća su trgovačka društva koja ispunjavaju barem dva od slijedećih uvjeta: ukupna aktiva/dugoročna imovina iznosi više od 43.000.000,00 EUR, godišnji promet iznosi više od 50.000.000,00 EUR, prosječno više od 250 radnika tijekom poslovne godine,

Prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20 i 41/21):

Velika poduzeća dužna su izraditi energetski pregled za velika poduzeća svake četiri godine. Način provođenja energetskog pregleda za velika poduzeća, uvjete izdavanja i ukidanja ovlaštenja za energetske preglede za velika poduzeća te druga pitanja vezana uz ovlaštenje za energetske preglede za velika poduzeća, kao i sadržaj i način vođenja registra propisuje pravilnikom ministar, uz suglasnost ministra nadležnog za poslove graditeljstva.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, velika poduzeća koja uvedu sustav upravljanja energijom ili okolišem, koji u sebi sadrži obvezu redovne provedbe energetskih pregleda, na temelju certifikata izdanog od strane akreditiranog neovisnog tijela prema relevantnim europskim ili međunarodnim normama, nisu dužna izraditi energetski pregled.

Norma ISO 50001 je najviše prihvaćeni sustav za upravljanje energijom. Sama norma ISO 50001 pruža vrlo fleksibilan okvir prilagođen širokom broju i vrsti organizacija. Ključne koristi koje donosi primjena ove norme odnose se na direktne financijske učinke. Njena struktura zahtijeva da mnogi parametri budu pažljivo i detaljno planirani i usklađeni s operativnim procesima tvrtke. Zbog kompleksnosti metodologije ISO 50001 proces pregleda i procjena usklađenosti s normom zahtijeva posjedovanje spektra znanja i specifičnih vještina.  Provođenje audita prema normi ISO 50001, priprema plana aktivnosti te izvještavanje o rezultatima audita zahtijeva dubinsko poznavanje kompletnih aspekata i faza auditiranja.   

Net.studio Aranea d.o.o je ovlaštena pravna osoba za izradu energetskih pregleda za velika poduzeća. Ujedno Net.studio Aranea d.o.o. je ovlašten Lead auditor za ISO 50001 normu.

Vrh

Odgovori koje tražite na... česta pitanja Odgovori koje tražite na... česta pitanja

1 Kako izgleda Energetski certifikat za stambene zgrade?

Izgled Energetskog certifikata je definiran u Prilogu 2, Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90/20, 1/21 i 45/21).

2 Koji zakonski i podzakonski akti reguliraju obvezu Energetskog certificiranja nekretnina?

Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18, 25/20 i 41/21)
Pravilnik o osobama ovlaštenim za energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi (NN 73/15, 133/15, 60/20 i 78/21)
Pravilnik o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (NN 88/17, 90/20, 1/21 i 45/21)
Pravilnik o sustavu za praćenje, mjerenje i verifikaciju ušteda energije (NN 98/2021 i 30/2022)

3 Koji su podaci potrebni za izradu jednog Energetskog certifikata?

Potreban je tlocrt postojećeg stanja svih etaža i pogled na sve fasade, presjek karakterističnih elemenata konstrukcije, popis svih potrošača energije koji se koriste za grijanje, hlađenje, pripremu tople vode, rasvjetu interijera i eksterijera, zajedno s instalacijskim nacrtima, te računi za energente i vodu za zadnje tri kalendarske godine potrošnje. Ukoliko nešto od gore navedene dokumentacije nedostaje ovlaštena osoba će je izraditi o dodatnom trošku.

4 Koliko dugo vrijedi energetski certifikat i tko ga izdaje?

Energetski certifikat vrijedi 10 godina od datuma izdavanja, a izdaje ga ovlašteni energetski certifikator koji može biti pravna ili fizička osoba.

Vrh